Legislativa kamer

Registraci Vašeho kamerového systému na úřadě UOOU vyřídíme za Vás!

Aktuální legislativu ohledně bezpečnostních kamer najdete na adrese: https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&p1=2623

Kdy musíte mít registraci u UOOU

Provozovat kamerový systém se záznamem (a tedy i zpracovávat osobní údaje), je možné na základě několika právních důvodů:

pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiného subjektu – jedná se o nejčastější důvod provozování kamerového systému se záznamem, typicky z důvodu ochrany majetku. Pokud bude kamerový systém provozován na základě tohoto právního důvodu, je nutné dbát vždy toho, aby nadměrně nezasahoval do práva na soukromí. Oznamovací Povinnost

  1. Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů, které podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb.

  2. K plnění oznamovací/registrační povinnosti je možné využít elektronický formulář oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb. (dále jen „formulář“), který je k dispozici na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz (v rubrice registr), kde jsou k dispozici rovněž podrobnější informace k plnění oznamovací povinnosti. http://www.uoou.cz/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju.asp#obalhlava

  3. Ve formuláři se v bodě 7 (Popis způsobu zpracování osobních údajů) po zaškrtnutí políčka „kamerovými systémy – zpracovatelem/vlastními zaměstnanci“ objeví doplňující formulář s otázkami zaměřenými přímo na zpracování kamerovými systémy.

  4. K formuláři je třeba vložit/přiložit následující přílohy (pokud existují):

a) kopii plné moci (nemusí být notářsky ověřená), pokud oznamovatele zastupuje jiný subjekt

b) seznamy míst zpracování, pokud se nevešly do bodu 8 formuláře 7.

  1. Za místa zpracování dle bodu 8 formuláře se považují adresy míst umístění kamer, adresy míst uložení záznamu a adresy míst zpracování záznamu, pokud jsou odlišné od adresy sídla správce/oznamovatele.

  2. Úřad pro ochranu osobních údajů má lhůtu 30 dnů na zapsání oznámení o zpracování osobních údajů do registru. okamžikem zápisu do registru vzniká správci oprávnění zahájit zpracování osobních údajů. Úřad doporučuje, aby se žadatel o zápisu v registru přesvědčil na www.uoou.cz/ registr. vyhledávat se zde může dle názvu oznamovatele, IČo a registračního čísla oznamovatele – doporučujeme použít jen jeden z těchto údajů (nejlépe IČo), při použití více identifikátorů se zvyšuje možnost chyby.

  3. Osvědčení o zápisu do registru zpracování osobních údajů (registraci) Úřad pro ochranu osobních údajů vydává pouze na žádost správce/oznamovatele.

Umístění kamerových systémů v bytových domech

Z objektivního hlediska v případě bytových domů lze identifikovat minimálně dvě skupiny prostor, v nichž je míra soukromí zásadně odlišná. Na jedné straně se jedná o prostory, jako jsou sklepy, půdy, garáže, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy, jeho bezprostřední okolí atp. a na druhé straně se jedná o prostory jako vstupní dveře, chodby vedoucí k bytům, výtah atp.

Z aplikační praxe Úřadu vyplývá, že nejčastějšími účely jsou v těchto případech ochrana majetku, prevence před vandalismem, zamezení vstupu nežádoucích osob a ochrana života a zdraví. Tímto ustanovením je správci uloženo uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Doba uchovávání záznamů musí být stanovena tak, že nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále prošetřit a zajistit další nezbytné informace, potřebné například k předání věci příslušným orgánům. Ve chvíli, kdy je pořízena kopie za účelem předání například Policii České republiky, má tato již svůj specifický režim.

S ohledem na situaci v bytových domech a k místům, kde jsou kamery ze strany Úřadu akceptovány, je za takovou nezbytnou dobu považována doba zpravidla 7 dnů. V odůvodněných případech ji lze prodloužit.

Podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů může správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.

  1. V případě prostor, kde obyvatelé domu (tj. lidé, kteří jsou majiteli, nájemci nebo podnájemci bytových jednotek nebo bytů v domě a kteří v bytě opravdu bydlí, dále jen „obyvatelé domu“) obvykle nežijí svůj soukromý život a monitorování těchto prostor v zásadě do soukromí nezasahuje (tj. půdy, sklepy, garáže, vchody na půdu a do sklepa, kočárkáren, koláren, garáží, prostor dopisních schránek, vnější opláštění budov apod.), je zpravidla možné bez problémů aplikovat právní titul podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.

  2. V případě prostor, kde obyvatelé domu požívají vyšší míru soukromí, jelikož tyto prostory jsou ze své podstaty spjaty s jejich soukromým a osobním životem (tj. přístupové chodby k bytům, výtah, schodiště, vchodové dveře do objektů, vchodové dveře do bytů apod.), jsou shromažďovány informace různého druhu o soukromém životě obyvatel domu, jako například kdy, s kým, či „v jakém stavu“ přicházejí nebo odcházejí z domu, a to včetně jejich návštěv. Dochází tak k závažným zásahům do práva na ochranu soukromého a osobního života. Zde by měl být primárním právním důvodem a podmínkou pro zpracování osobních údajů souhlas všech obyvatel domu, tedy nejen vlastníků bytů, nájemníků či členů družstva ale i všech dalších osob, kteří v domě bydlí.

Kdy nemusíte mít registraci u UOOU

Provozování kamerového systému se záznamem pro osobní potřebu nastává, jestliže se fyzická osoba/občan rozhodne za účelem ochrany svého majetku monitorovat soukromý pozemek, objekt, byt včetně vstupu, soukromé parkovací místo apod. na takové zpracování se zákon nevztahuje (viz podrobně § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 sb.), a tudíž není třeba podávat oznámení o zpracování osobních údajů. v takových případech je však třeba vyhodnotit, zda kamerový systém nebude provozován v rozporu s jinými právními předpisy: zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů je nutno provádět tak, aby nedocházelo k nadměrnému zasahování do soukromí jiných osob.